13 Tháng Chín, 2019

Video Tự học tiếng Pháp – sơ cấp trung cấp – Lecon 3 – Dialogue

Tự học bất cứ khi nào bạn có thể, đó là cách tốt nhất để trở nên hiểu và giỏi tiếng Pháp. Tôi cũng như bạn, nếu không học thì sẽ quên. Hãy cùng tôi tự học tiếng Pháp mỗi ngày nhé bạn. Sách song ngữ Cẩm nang tự học tiếng Pháp trình độ sơ…
6 Tháng Tám, 2019

Video Tự học tiếng Pháp – sơ cấp trung cấp – Lecon 2 – Grammaire

4 Tháng Tám, 2019

Video Tự học tiếng Pháp – sơ cấp trung cấp – Lecon 2 – Dialogue : Dans le hall d'un hôtel

Tự học bất cứ khi nào bạn có thể, đó là cách tốt nhất để trở nên hiểu và giỏi tiếng Pháp. Tôi cũng như bạn, nếu không học thì sẽ quên. Hãy cùng tôi tự học tiếng Pháp mỗi ngày nhé bạn. Sách song ngữ Cẩm nang tự học tiếng Pháp trình độ sơ…
3 Tháng Tám, 2019

Video Tự học tiếng Pháp – sơ cấp trung cấp – Lecon 1 – Dialogue : Dans l'autobus

Tự học bất cứ khi nào bạn có thể, đó là cách tốt nhất để trở nên hiểu và giỏi tiếng Pháp. Tôi cũng như bạn, nếu không học thì sẽ quên. Hãy cùng tôi tự học tiếng Pháp mỗi ngày nhé bạn. Sách song ngữ Cẩm nang tự học tiếng Pháp trình độ sơ…