4 Tháng Hai, 2019

Video #5. Tự học tiếng Pháp cơ bản – Mạo từ L’ – L’Apostrophe

Trong tiếng Pháp, đại từ bất định có "un" và "une", xác định có "le" và "la" tương ứng cho hai giới tính đực và cái. Đối với những danh từ bắt đầu bằng nguyên âm như homme, orange thì chúng ta phải dùng mạo từ l' để tránh việc hai nguyên âm đứng gần…