25 Tháng Một, 2019

Xem Sử dụng từ điển tiếng Pháp online nào tốt?

http://tratu.soha.vn/ http://www.le-dictionnaire.com/ http://www.collinsdictionary.com/ ------------------------------------------------------------------------------------- Từ điển cầm tay 1. Pháp - Pháp - Việt: http://goo.gl/ZwNqQs Quyển này tăng khả năng sử dụng từ, thuộc từ dễ hơn, là cuốn mình bắt buộc phải dùng ở cấp 2 2. Việt - Pháp mini chỉ 20k http://goo.gl/xsLcQd Sử dụng dễ dàng, thuận tiện vận chuyển, dành cho…