18 Tháng Một, 2021

Video Bài 19 Câu hỏi với Qu'est-ce que | Tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu 1

Bài 19 Câu hỏi với Qu'est-ce que #françaisdesammi #tiengphapcoban #coursdefrançais #pourdebutant #tiengphap #français Khóa học online tiếng Pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, dễ hiểu và chi tiết nhất, giúp bạn bước đầu làm quen và chinh phục ngôn ngữ được coi…